Hurtig søgning
Varegrupper
Ruskinds-FibreUre til Indbyg og IndsætBØGER til TRÆCD - DVD om træDekupørsav HegnerDekupørsavs KlingerDekupørsav TilbehørFretsaw - John A. NelsonIntarsia - Judy Gale RobertsIntarsia - Garnet HallIntarsia UdstyrKlingspor PudseMopKirjes OrbiCutKirjes SlibeudstyrRazertip TræbrænderSeeSander SlibeskiverTræarbejde TilbehørDekupørsav's MagasinerTrædrejning's Magasiner
Varegrupper / Dekupørsav Hegner

Dekupørsav Hegner

Da der er megen tvivl om regler og love ved brugen af dekupørsave i danske skoler, har vi her lagt en kopi af Arbejdstilsynets skrivelse.
Materialet er gældende praksis og Arbejdstilsynet accepterer derfor at eleverne bruger den omtalte maskine, såfremt krav til afskærmning mv. er opfyldt.
Spejl af side fra www.arbejdstilsynet.dk
At-meddelelse
Nr. 4.01.8
November 1998
Elevers anvendelse af maskiner og
andre tekniske hjælpemidler i
forbindelse med undervisning
Indholdsfortegnelse
 
Indledning
Arbejdsmiljølovens regler om udførelse af arbejde, arbejde
med tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer gælder
også for elevers arbejde i forbindelse med undervisningen, fx i
forbindelse med sløjd, hjemkundskab, billedkunst,
håndarbejde, fysik/kemi osv.
Denne At-meddelelse vejleder om, hvordan folkeskoler og
andre skoler med undervisning svarende til folkeskolens kan
tilrettelægge arbejdet med maskiner for elever under 18 år
således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdet med maskiner kan
fx foregå i faget sløjd, men også i andre praktiske fag som fx
natur/teknik, hjemkundskab og håndarbejde.
Vejledningens anvisninger gælder også, hvis maskinerne
opstilles og anvendes i andre lokaler end faglokaler.
I bilaget angives, hvilke maskiner elever på de enkelte
klassetrin efter en generel vurdering skønnes at kunne
beskæftiges med.
At-meddelelsen er udarbejdet i samarbejde med
Undervisningsministeriet.
Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet
Ved planlægning af undervisningen skal skolen tage hensyn til,
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 1 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
at eleverne skal kunne udføre de praktiske øvelser sikkerhedsog
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
I vedlagte bilag er der foretaget en generel vurdering af, hvilke
af de mest anvendte maskiner elever på de enkelte klassetrin
skønnes at kunne beskæftiges med på en fuldt ud sikkerhedsog
sundhedsmæssigt forsvarlig måde, idet den enkelte
maskines farlighed er sammenholdt med elevernes formodede
alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger.
Herudover skal der altid i det enkelte tilfælde foretages en
konkret vurdering af forsvarligheden af at lade den enkelte elev
arbejde med de nævnte maskiner. Ved denne vurdering skal
elevens alder, indsigt, arbejdsevne og øvrige forudsætninger
tages i betragtning.
Vurderingen kan falde ud til, at enkelte elever i eksempelvis 5.
klasse kan beskæftiges med maskiner, som generelt vurderes
at kunne anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt
forsvarligt af elever på 6. klassetrin. Omvendt kan vurderingen
også falde ud til, at det ikke er sikkerheds- og
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at lade en elev på 6
klassetrin arbejde med en maskine, som generelt vurderes at
kunne anvendes af elever fra dette klassetrin.
Bilaget er ikke udtømmende, men farlighedsniveauet skal nøje
vurderes, hvis det påtænkes at tage andre end de nævnte
maskiner i brug. Anvendes der maskiner, der ikke kan
sammenlignes med maskiner nævnt i bilaget, kan man støtte
sig til den farlighedsvurdering, der er foretaget i
bekendtgørelsen om unges arbejde.
Arbejde med maskiner og andre tekniske
hjælpemidler
Generelt
Inden maskiner tages i brug, skal det kontrolleres, at de er
sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige.
Relevante brugsanvisninger for de forskellige maskiner skal
være tilgængelige, og skolen skal løbende ajourføre
anvisningerne.
Eftersyn og vedligeholdelse skal gennemføres efter
leverandørens anvisninger. Elektriske installationer og
elektriske apparater skal opfylde stærkstrømsbekendtgørelsen,
som administreres af Elektricitetsrådet.
Maskiner med fejl og mangler, der kan medføre ulykkes- eller
sundhedsfare, skal tages ud af drift på en forsvarlig måde, indtil
fejlene og manglerne er afhjulpet. Dette kan fx ske ved, at
reparationsafbryderen låses og forsynes med et skilt. Nærmere
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 2 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
vejledning kan fås i At-anvisning nr. 2.2.0.1 om maskiner og
maskinanlæg og en række forskellige At-meddelelser om
specifikke maskintyper.
Det skal sikres, at eleverne ikke udsættes for en unødig
støjpåvirkning. Ved anskaffelse af nye maskiner skal skolen
derfor være opmærksom på, at maskinerne skal udvikle så lidt
støj som muligt. Det kan herudover være nødvendigt, at
eleverne anvender høreværn. Også andre relevante personlige
værnemidler som fx beskyttelsesbriller, handsker mv. kan være
nødvendige.
Alle håndholdte maskiner skal være forsynet med
dødmandskontaktfunktion, bedst af typen med panikkontakt,
dvs. en kontakt, hvor maskinen afbrydes, når kontakten
slippes, eller når kontakten trykkes helt i bund.
Visse mindre husholdningsmaskiner (fx håndmixere) kan dog
accepteres uden dødmandskontaktfunktion.
Opstilling af maskiner mv.
Maskinerne skal opstilles, så der er så god plads omkring dem,
at der ikke opstår risiko for ulykker på grund af dårlige
pladsforhold. Skolerne skal i denne forbindelse være
opmærksomme på, at en undervisningssituation kræver særlig
meget plads. Alle stationære maskiner skal være fastgjort til
underlaget.
Behovet for punktudsugning bør altid afgøres efter en konkret
vurdering, hvor der tages hensyn til de praktiske forhold
omkring maskinen, hvilke materialer der bearbejdes, og om
maskinen kører regelmæssigt eller kun lejlighedsvis og ganske
kortvarigt.
I sløjdlokaler vil mange af de stationære, og en række
transportable træbearbejdningsmaskiner, udvikle
sundhedsskadeligt støv under brugen, og der skal derfor
etableres procesudsugning. Den udsugede luft skal føres til det
fri.
Processer, der erfaringsmæssigt udvikler støv, er mekaniske
slibe-, pudse- og polereprocesser. Ved maskiner, der
anvendes til bearbejdning af spånplader, MDF-plader eller
andre emner, hvori der indgår lakker, lime mv., skal der normalt
altid etableres procesventilation. Det samme gælder ved
slibning i andre materialer, som fx gasbeton.
Ved svejsning og lodning vil der blive udviklet
sundhedsskadelige dampe og røg. Der skal derfor etableres en
udsugning med afkast til det fri på en sådan måde, at dampen
og røgen ikke passerer åndedrætsområdet.
Når farlige maskiner er opstillet, så elever under 18 år selv kan
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 3 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
starte maskinerne, skal der træffes særlige foranstaltninger, så
det sikres, at eleverne kun kan starte og anvende en maskine,
når de har fået den fornødne instruktion. Dette kan fx ske ved:
Desuden gælder generelt:
Instruktion
Den lærer, der får til opgave at instruere eleverne og føre tilsyn
med deres arbejde, må selv have den fornødne viden om
arbejdet, hvordan det skal udføres, og de risikomomenter der
er ved arbejdet. Der henvises til Undervisningsministeriets
bekendtgørelse om skolers tilsyn med folkeskolens elever, hvor
der især skal peges på § 6 stk. 1 om skærpet tilsyn.
Skolen skal ved tilrettelæggelse af arbejdet sikre, at den
enkelte elev er under tilsyn, bliver grundigt instrueret i
maskinens funktion og betjening og er gjort bekendt med
risikoen ved maskinen. Det vil normalt ikke være forsvarligt, at
læreren forlader lokalet under den praktiske øvelse.
Det skal sikres, at emner bliver forsvarligt fastgjort ved fx
borearbejde.
Omstilling af maskinernes funktion, fx hastighedsregulering, må
kun ske efter en meget grundig instruktion.
Der skal træffes passende forholdsregler, der sikrer, at elever
med langt hår ikke kommer til skade ved maskiner med
roterende bevægelser, fx boremaskiner. Tilsvarende må der
træffes foranstaltninger mod, at løsthængende tøj kommer ind i
-
at alle transportable maskiner låses inde i et skab eller
lignende, og eleverne gøres opmærksom på risikoen for, at
maskinerne starter utilsigtet
-
at stationære maskiner aflåses med en nøgleafbryder
-
at læreren kan afbryde alle elektriske apparater fra et centralt
sted, hvis der skulle opstå en farlig situation
-
at de fleste stationære træbearbejdningsmaskiner skal
forsynes med spændingsfaldsrelæer, som hindrer maskiner,
der er gået i stå på grund af spændingsfald eller strømsvigt, i
at sætte sig i gang, når spændingen kommer tilbage. Der
henvises til relevante At-meddelelser om den enkelte
maskine
-
at træbearbejdningsmaskiner forsynes med en bremse, hvis
de har et farligt efterløb, der varer længere end 10 sekunder
-
at maskinerne i bilaget kan være såvel elektrisk 230 V, 12 V,
eller akku-drevet, hvis ikke andet er anført
-
at elektrisk håndværktøj, der benyttes jævnligt, skal
underkastes eftersyn med højst 2 måneders mellemrum, og i
øvrigt når maskinen viser tegn på fejl. For dobbeltisolerede
apparater er mellemrummet 6 måneder.
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 4 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
roterende maskindele.
Det skal sikres, at elever ikke bliver udsat for en
sundhedsskadelig påvirkning fra vibrerende håndværktøj som
fx ryste-, trekants- og excenterpudsere samt små
håndboremaskiner. Ved arbejde med håndholdte maskiner, der
kan give håndskader på grund af vibrationer, kan det derfor
være nødvendigt at begrænse arbejdstiden, så eleverne ikke
arbejder med det vibrerende værktøj mere end fx 30 minutter
om dagen.
Rengøring
Rengøring skal ske på en sådan måde, at der ikke hvirvles
sundhedsskadeligt støv op, der bliver indåndet af de personer,
der opholder sig i området. Der må derfor ikke fejes i et
sløjdlokale, og det er normalt nødvendigt at rengøre med
støvsuger. Støvsugning bør ske ved tilslutning til et centralt
anlæg eller ved en støvsuger med et filter, der opfylder kravene
i DS (Dansk Standard) 2381 om støvsugere type H.
Også i andre lokaler end sløjdlokaler kan der forekomme
arbejde, fx slibning i gasbeton, der afgiver så meget
sundhedsskadeligt støv, at det kan være nødvendigt at bruge
rengøringsmetoder, der ikke hvirvler støv op.
Når der er etableret udsugning fra træbearbejdningsmaskiner,
vil det ofte være enkelt også at etablere et centralt
støvsugningsanlæg.
Lokalerne skal holdes rene og ryddelige. Af
sikkerhedsmæssige, sundhedsmæssige og pædagogiske
grunde skal der holdes ryddeligt omkring maskinerne og på
øvrige arbejdspladser. Spåner og savsmuld kan gøre gulve
glatte og farlige at færdes på.
Ulykker
Hvis der sker uheld, ulykker eller optræk til ulykker i forbindelse
med elevers brug af maskiner, må dette altid give anledning til
en nærmere undersøgelse af årsagerne, og om der kan træffes
foranstaltninger til at hindre gentagelser. Derfor er det vigtigt, at
skolens leder orienteres, og sikkerhedsorganisationen bør
normalt inddrages i sådanne undersøgelser.
Ulykker i forbindelse med arbejde med en maskine eller andet
teknisk hjælpemiddel, hvor elever kommer til skade, og hvor
der er tale om fravær på mere end 1 dag, ud over
tilskadekomstdagen, skal anmeldes til Arbejdstilsynet.
Ansvar og pligter
Efter Arbejdsmiljøloven er den, der ejer og/eller overdrager
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 5 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
eller overlader tekniske hjælpemidler til brug, ansvarlig for, at
det tekniske hjælpemiddel er forsynet med nødvendigt
beskyttelsesudstyr og kan anvendes efter sin hensigt uden at
være farligt for sikkerhed eller sundhed. Tilsvarende er den,
der ejer og/eller overdrager eller overlader stoffer og materialer
med egenskaber, der kan være farlige for eller i øvrigt forringe
sikkerhed eller sundhed, til brug, ansvarlig for, at de
pågældende stoffer og materialer kan anvendes efter deres
hensigt uden at være farlige for sikkerhed eller sundhed.
Hvis disse pligter tilsidesættes, kan skolen og i sidste ende
kommunen, amtskommunen eller den selvejende institution
drages til ansvar efter arbejdsmiljølovens bestemmelser
herom. Dette forudsætter dog, at overtrædelsen er begået
forsætligt, eller der er udvist uagtsomhed, idet alene
arbejdsgivere kan pålægges et objektivt ansvar efter
arbejdsmiljøloven, dvs. drages til ansvar, selv om
overtrædelsen af arbejdsmiljøloven ikke kan tilregnes som
forsætlig eller uagtsom.
Endvidere kan den, der medvirker til overtrædelse af
arbejdsmiljøloven, pålægges ansvar.
Således kan en skoleleder, en lærer eller en vejleder i ganske
særlige tilfælde tænkes pålagt et medvirkensansvar, fx hvor
den pågældende optræder atypisk i forhold til sine sædvanlige
funktioner, og overtrædelsen kan tilregnes den pågældende
som forsætlig eller uagtsom.
Ifølge Undervisningsministeriets regler skal den enkelte lærer
føre tilsyn med elevernes sikkerheds- og sundhedsmæssige
forhold. Arten og omfanget af dette tilsyn kan ikke fastlægges
på forhånd, men skal afpasses efter de konkrete situationer,
herunder hvilke faremomenter undervisningen frembyder.
Jens Andersen
Bilag:
Arbejdstilsynet vil normalt anse det for forsvarligt, at elever
anvender følgende mest almindeligt anvendte maskiner og
andre tekniske hjælpemidler efter at have modtaget den
fornødne instruktion.
Anvendelsen af bilaget er nærmere beskrevet i Atmeddelelsen.
Elever på 4. klassetrin
(ca. 10 år):
-
Lille håndholdt akku-maskine, max. 7.2 V som boremaskine
med max. 3 mm bor og skruemaskine med indbygget
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 6 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
Elever på 5. klassetrin
(ca. 11 år):
Elever på 6. klassetrin
(ca. 12 år):
momentkobling. Der skal anvendes selvspændende
borepatron.
-
Stationær boremaskine med max. 5 mm bor, under
forudsætning af, at emnet (træ) er fastgjort under
bearbejdningen, og at bor og borepatron er afskærmet af en
skærm, der afskærmer de bevægelige dele over emnet.
Boret skal være slebet korrekt til de respektive materialer.
Der skal anvendes selvspændende borepatron.
-
Stationær skivepudsemaskine (rondelpudser) med
pudseskive på højst 300 mm i diameter, med højeste
motoreffekt på 550 watt. (Skivepudsemaskinen må ikke
sammenlignes med en pudseskive opspændt i en
drejebænk).
-
Horisontal, motordreven drejeplade til keramikfremstilling.
Alt, bortset fra drejepladen og emnet, skal være afskærmet.
- Elektrisk symaskine (sammenlignelig med en
husholdningssymaskine, ikke overlock). Betjeningspedal skal
være fastholdt og sikret mod utilsigtet igangsætning ved brug
af overdækning.
- Køkkenmaskine, herunder blender, foodprocessor,
elkødhakker. Dog kun under forudsætning af, at maskinen er
fuldstændigt afskærmet, eller at eventuelle åbninger er
udformet, så det ikke er muligt for eleven at nå ind til farlige
maskindele. Desuden skal maskinen være indrettet, så den
ikke kan sættes i gang, når afskærmningen er fjernet, og
afskærmningen må ikke kunne fjernes, så længe maskinen
er i drift.
- Trykkoger accepteres som demonstrationsmodel, dvs. når
den anvendes under kyndig vejledning, således at forstå, at
læreren står for påsætning af låg og direkte overvågning, når
den sættes i drift.
- Husholdningsvaskemaskine (dog ikke separat centrifuge).
- Husholdningsopvaskemaskine, under forudsætning af, at
læreren sikrer, at påfyldning af vaskemiddel og
afspændingsmiddel sker sikkerheds- og sundhedsmæssigt
forsvarligt.
-
Stationær dekupørsav med en motoreffekt på max. 100 W,
når maskinen har fast monteret trykfod/emneholder. Alle
bevægelige dele under arbejdsplanet skal være fuldstændigt
afskærmet.
-
Håndholdt rystepudser, når maskinen holdes med to hænder
(max. 15 minutters brug pr. dag).
-
Boremaskiner som ovenfor med brug af spiralbor op til
henholdsvis 4 mm (håndholdt) og 6 mm (stationær), under
forudsætning af, at emnet (træ) er fastgjort under
bearbejdningen.
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 7 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
Lodningen skal foregå med effektiv udsugning.
Der skal være holdestativ til loddekolben.
Elever på 7. klassetrin
(ca. 13 år):
Elever på 8. og 9. klassetrin
(ca. 14-15 år):
-
Håndholdt akku-maskine som boremaskine med max. 5 mm
bor i træ og skruemaskine med indbygget momentkobling.
Der skal anvendes selvspændende borepatron.
-
Stationær boremaskine med afskærmning af boret, under
forudsætning af, at emnet er fastgjort under bearbejdningen,
og at der højst anvendes 8 mm bor i træ og 5 mm bor i
metal. Borepatronen skal være af den selvspændende type.
Boret skal være slebet korrekt til de respektive materialer.
-
Vådslibemaskine med slibeskive på 250 mm i diameter med
højeste motoreffekt på 200 watt samt en
omdrejningshastighed på højst 120 o/min.
-
Loddearbejde med loddekolbe til blødlodning. Til lodningen
skal vælges så ufarlig loddetråd og flusmiddel som muligt, og
loddetråd og flusmiddel må ikke indeholde cadmium eller
fosforsyre. Eleverne må ikke udsættes for påvirkninger fra
bly i forbindelse med anvendelse af loddetin. Den mest
effektive sikring heraf vil bestå i, at der anvendes loddemidler
uden bly. Brug af loddemidler med bly må kun ske, hvis der
træffes foranstaltninger, der sikrer, at eleverne ikke i
forbindelse med loddearbejde udsættes for påvirkninger fra
bly. Herunder skal det særligt sikres, at der ikke er risiko for,
at der sker indtagelse af bly som følge af, at fingre, der er
forurenede med bly fra loddetinnet, kommer i kontakt med
munden.
-
Stationær skivepudsemaskine (rondelpudser) med
pudseskive på højst 300 mm i diameter med højeste
motoreffekt på 750 watt. (Skivepudsemaskinen må ikke
sammenlignes med en pudseskive opspændt i en
drejebænk).
-
Håndholdt akku-maskine som boremaskine med max. 6 mm
bor i træ og skruemaskine med indbygget momentkobling.
Der skal anvendes selvspændende borepatron.
-
Excenter- og trekantsliber, når maskinen holdes med to
hænder.
-
Stationær boremaskine med afskærmning af boret, under
forudsætning af, at emnet er fastgjort under bearbejdningen,
og at der højst anvendes 10 mm bor i træ og 6 mm bor i
metal. Borepatronen skal være af den selvspændende type.
Boret skal være slebet korrekt til de respektive materialer.
-
Stationær boremaskine (uden afskærmning af boret), under
forudsætning af, at emnet er fastgjort under bearbejdningen,
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 8 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
Borepatronen skal være af den selvspændende type. Boret
skal være slebet korrekt til de respektive materialer.
Svejseudstyret skal være indrettet med nedsat
tomgangsspænding som beskrevet i
Stærkstrømsbekendtgørelsen og i At-meddelelse nr. 2.09.1 om
svejseudstyr i afsnittet "særlige arbejdsforhold". Svejsning må i
øvrigt kun foretages, når der er truffet foranstaltninger, som
beskrevet i At-meddelelse nr. 2.09.2 om svejsning.
og at der kun anvendes borepatron til højst 13 mm bor.
-
Håndboremaskine med trinløs hastighedsregulering og
afbryder med dødmandsknapfunktion, under forudsætning
af, at emnet er fastgjort under bearbejdningen, og at der kun
anvendes spiralbor op til 10 mm i træ og lignende materialer
og op til 6 mm i metal og lignende. Boret skal være slebet
korrekt til de respektive materialer. Borepatronen skal være
af den selvspændende type. Boremaskinens motoreffekt må
højst være 400 watt.
-
Koldsav til metal.
-
Bænkslibemaskine til slibning af værktøj. Der må ikke
anvendes metalbørster eller kludeskive. Maskinens
motoreffekt må ikke være større end 775 watt, og
slibeskivens diameter må ikke være større end 200 mm.
-
Stationær røremaskine, som er forsynet med heldækkende
overvåget skærm, overvåget kar og nødstop. Dvs.
røremaskinen må kun kunne køre, når skærm er lukket, og
kar er på plads. Maskinen skal standse, hvis en af delene
åbnes eller fjernes.
- Langsdrejning på trædrejebænk med største drejediameter
på ca. 300 mm og drejelængde på ca. 600 mm og med
motoreffekt op til 550 W. Drejebænkens periferihastighed må
ikke overstige 30 m/sek. Drejebænken skal være forsynet
med anlæg for hånden, der er mindst 200 mm langt.
Drejebænken skal være forsvarligt fastgjort under brugen.
Generelle sikkerhedsforskrifter skal i øvrigt overholdes (fx
brug af sikkerhedsbriller).
- Metaldrejebænk (drejning i fx stål, messing, aluminium og
plast) med største pinolhøjde på ca. 120 mm, med
drejelængde på ca. 600 mm og med motoreffekt op til 550
W. Drejebænken skal være forsynet med afskærmning af
kloen (centrerpatronen), der er overvåget, således at
maskinen ikke kan køre, når skærmen ikke er i beskyttende
position. Der må ikke anvendes medbringerplan med
medbringer. Drejebænken skal være forsvarligt fastgjort
under brugen. Generelle sikkerhedsforskrifter skal i øvrigt
overholdes (fx brug af sikkerhedsbriller, forsvarlig spånkrog
osv.).
- Stationær båndpudsemaskine.
-
El-svejseanlæg til elektrodesvejsning og til MIG/MAGsvejsning
(CO2-svejsning).
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbind... Page 9 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009
Retur til hovedside
Det er desuden en forudsætning, at al betjening og håndtering
af trykflasker til brug ved MIG/MAG-svejsning foretages af
læreren.
Elever på 10. klassetrin
(ca. 16 år):
Baggrund:
- Lov om arbejdsmiljø
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af tekniske
hjælpemidler
- Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske
hjælpemidler
- Undervisningsministeriets bekendtgørelse om skolers tilsyn
med folkeskolens elever
- Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse
- Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde
- Boligministeriets bekendtgørelse om administration af
stærkstrømsloven
-
Æltemaskine til ler forsynet med fuldstændig og overvåget
afskærmning.
-
Overlocksymaskine eller symaskine med overlocktrykfod.
-
Tværdrejning på trædrejebænk. Motoreffekten må højst være
550 watt. Drejebænkens periferihastighed må ikke overstige
30 m/sek. Emnet skal kunne fastgøres forsvarligt, ligesom
drejebænken skal være forsvarligt fastgjort under brugen.
Med. 4.01.8 Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbi... Page 10 of 10
http://www.sloejd-kbh.dk/sikkerhed/maskin/M401898.htm 01-05-2009

Nyeste produkter i kategorien "Dekupørsav Hegner"

Produktnavn+ Inkl. moms Køb Nu
Emneholder
Varenr. HDB001B

Emneholder til: Multicut-2S, Multicut-2S/elektronisk, Multicut SE

DKK.690,00
Plejlleje til Multicut 2 med skruer
Varenr. HDB021BB
DKK.310,00
Plejlleje til Multicut 1 med skruer
Varenr. HDB021AA
DKK.310,00

HobbyBixen - Tlf. 30 20 59 49 (aften & weekend) - hobbybixen@paradis.dk